Брой 6

Съдържание

 

АВТОР, ТЕМА СТР.
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА  
Николова, Б., Каракехайова, А. ЩАСТЛИВИЯТ ПЪТ ОТ ДОМА ДО ДЕТСКАТА ГРАДИНА 4
Павлова, Д. МОДЕЛ, ПОВИШАВАЩ МОТИВАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  9
Павлова, Д. РОЛЯТА НА МОТИВАЦИЯТА ПРИ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  13
Димитрова, В. ДИАГНОСТИКА НА УЧИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТ ЗА 6-7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА В ИНТЕРКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА  16
Димитрова, В. ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ В ПРОЦЕСА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА ОПОЗНАВАНЕ И СБЛИЖАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ  23
Василева, Й. МАГИЯТА НА ПРОЕКТНО БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗДЕЙСТВАЩА НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 29
УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ  
Георгиева, Н. СЪЗДАВАНЕ НА ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 39
Георгиева, Н. РОЛЯТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИГРИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ 45
Кьорова, Н. ИГРОВИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯТА НА БИЛИНГВИТЕ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА РЕЧТА – ВТОРИ КЛАС 51
Ангелова, С. ТВОРЧЕСКОТО ПИСАНЕ В ТРЕТИ КЛАС – ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 56
Иванова, Р. ПРЕЗ МИНАЛОТО С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО ИЛИ ПРОСТО “НА СЕДЯНКАТА” 63
ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО  
Терзиева, М. ГРАФИЧЕН РОМАН – НОВО МЕТОДИЧЕСКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 66
Димитрова, Зл., Емурла-Али, М. ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА МОНТЕСОРИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА НЕСТАНДАРТНОСТТА НА УЧИТЕЛИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 72
Георгиева, Сн. УЧИТЕЛСКОТО ПОРТФОЛИО КАТО РЕГИСТРАТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ЛИЧНОСТНА САМООЦЕНКА 82
Лечева, Г. ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ – БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ 91
Стефанова, П., Ибрямова, Ел. ИГРОВИЗИРАНЕ И 3D МОДЕЛИРАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 100
Аврамова-Тодорова, Г. РАЗВИВАНЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТ В УЧИЛИЩЕ: ПРИМЕР НА STEAM ЗАДАЧА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ 107
Цветанска, С. ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА НА УЧИЛИЩНИТЕ ДИРЕКТОРИ ЗА КРИЗИСНА КОМУНИКАЦИЯ 111
Жечева, Хр. ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВНИ ХИМИЧНИ ПОНЯТИЯ НА СЪВРЕМЕННО ПОЗНАВАТЕЛНО РАВНИЩЕ С ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДИЗАЙН GERLACH & ELY (НА ПРИМЕРА НА КАЛЦИЙ, МАГНЕЗИЙ И АЛУМИНИЙ) 118
Жечева, Хр. РАЗВИВАНЕ НА ПОНЯТИЯТА ОСНОВА И КИСЕЛИНА НА СЪВРЕМЕННО ПОЗНАВАТЕЛНО РАВНИЩЕ В 8. КЛАС С ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ UNDERSTANDING BY DESIGN (UBD®) 127
Христова, Ст. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИГРОВ МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ПОДГОТОВКА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ МИГРАНТСКИ ПРОИЗХОД  133
Гаджева, Ал. МУЗИКАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ КАТО ФОРМА НА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИТЕ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ  141

Христозова, Ел. ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ И СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ВРЪЗКИ В 3.-4. КЛАС

 147
Минкова, Р. ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  154
Емануилова, П. H5P В ПРЕПОДАВАНЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  161
ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ  
 Стоянова, А. „АЗ ЧЕТА“ – ПРАКТИКА ЗА МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП  170
 Николова, Ил. CV НА ДУМАТА  175
 Каменова, К. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ШЕВИЦИТЕ В ДЕКОРАТИВНОТО РИСУВАНЕ ПРИ 4-7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА  181
Петрова-Йорданова, К. ЗАПОЗНАВАНЕ И ИЗУЧАВАНЕ НА ЦИФРИ И БУКВИ ЧРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИ ИГРИ, ПОДХОДЯЩИ МАТЕРИАЛИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЕСНИЧКИ В ЧАСОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ОТ УЧЕНИЦИ СЪС СОП В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ С ПРОБЛЕМИ СЪС СЛУХА, ГОВОРА И С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ  201
Караиванова, М. ПОДХОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИВНИ ПРОЯВИ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ  206
Панайотова, М. ПРОЕКТ “НИЕ ПАЗИМ ПРИРОДАТА”  214
Христова, М. РИТЪМ ЗАНИМАНИЯТА КАТО ДОБРА ПРАКТИКА ПРИ РАБОТА С ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ  220
Чанева, М., Янкова, М. ФОРМИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ ПРИ УЧЕНИЦИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЧРЕЗ МЕТОДА НА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ  228
 Георгиева, М., Тодорова, Св. ВЪЛНАТА В РЪКА ВЗЕМИ И ПРИКАЗКАТА СЪТВОРИ  235
 Янкова, М., Терзииванов Вл. РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С 3D МОДЕЛИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ДЕВЕТИ КЛАС  238
 Вълева, П. ТВОРЧЕСКИЯТ ПРОЕКТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. ЕДНА НЕСТАНДАРТНА ФОРМА ПО БДП  247
 Панайотова, Я. ДЕТСКОТО ПОРТФОЛИО КАТО МЕТОД НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДЕТСКИЯ УЧИТЕЛ И РОДИТЕЛИТЕ В IV ГРУПА  252
 Янакиев, Р., Тодорова, Св. КУЛИНАРНА АНИМАЦИЯ “КУЛИНАРНО ПЪТЕШЕСТВИЕ В ЕВРОПА В КУХНЯТА НА HELL’S KITCHEN”  261
 Ферад, С. СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ – ЛАБОРАТОРЕН УРОК  268
 Калинова, З. “ДА СЕ ПОСТАВИМ НА ТЯХНО МЯСТО”  271
 Бухлева, Ек. МОЯТА ФЕРМА – МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ  273