Брой 5

Съдържание

 

АВТОР, ТЕМА

СТР.

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

 

Василева, Й. ПРОЕКТНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО МЕДОТ ЗА ЦЯЛОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

4

Спасова, Р. ИНОВАЦИИ В ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

16

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Донева, Д. ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИ В УРОКА ПО ЧЕТЕНЕ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА

23

Ангелова, С. ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ- ФАКТОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

28

Иванова, Ив. ПОВИШАВАНЕ ПОЗНАВАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП ЧРЕЗ ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРА

36

Иванова, Ив. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДРАМАТИЗАЦИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА ВЪВ ВТОРИ КЛАС

42

Колева, Р. КОМИКСЪТ И ЛИТЕРАТУРНОТО ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА БИЛИНГВИЗЪМ

54

Динева, М. РОЛЯТА НА ЕКИПНИТЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В 3 КЛАС

60

Динева, М. ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКИПНИ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

63

Данчовска, П. МЕТОДА НА ПРОЕКТА В ЧАСОВЕТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

67

Данчовска, П. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИЯ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

71

Иванова, Р. НАУКАТА -ЕМОЦИЯ, ОТКРИВАТЕЛСТВО И ПРЕЖИВЯВАНЕ

74

Георгиева, М., Тодорова, Св. СПОРТЪТ  БОЧЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПРИ УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

78

Петрова-Йорданова, К. АРТПЕДАГОГИКА, КАТО ДОБРА ПРАКТИКА ПРИ РАБОТАТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

85

Петрова-Йорданова, К. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АРТПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДХОДИ ПРИ РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

95

Начева, Д. РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЗО 7. КЛАС ЧРЕЗ ПРОЕКТНИЯ МЕТОД

105

Начева, Д. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЗО В 7. КЛАС

113

 

 

ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

 

Терзиева, М. ВИМЕЛБУХ – СТАРА/НОВА ОБРАЗОВАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ

120

Дишкова, М. ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

125

 Димова-Генчева, И. ДА ОБЯСНИШ ЛИТЕРАТУРАТА. ИЛИ ВЪРХУ ПОЛЗАТА ОТ “БЕЗПОЛЕЗНОТО”

132

Димитрова, Зл., Янгьозова, Ив. НАГЛАСИ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПСИХОМОТОРНИ ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

137

Цанков, Н. ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ – КОНТЕКСТИ НА РАЗБИРАНЕ ЗА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ

146

Вълчева, П. ОСОБЕНОСТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА БАСНЯ ОТ ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

152

Жечева, Хр. ПРОЕКТИРАНЕ НА УРОК НА ТЕМА “ПЕРИОДИЧЕН ЗАКОН И ПЕРИОДИЧНА ТАБЛИЦА” С ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДИЗАЙН BACKWARD DESIGN И НА СИСТЕМАТА MASTERY LEARNING

157

Жечева, Хр. ПРОЕКТИРАНЕ НА УРОК НА ТЕМА „НАТРИЙ“ С ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ DICK & CAREY И МОДЕЛ НА KIRKPATRICK ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИЗАЙНЕРСКОТО РЕШЕНИЕ 

 174

Христова, В. СТИМУЛИРАНЕ НА НЕСТАНДАРТНОСТТА ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

190

Аврамова-Тодорова, Г. ТВОРЧЕСКИ ПРАКТИКИ В АРТ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ: ПРИМЕРИ ОТ ЛИЧНАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА СТУДЕНТИ

 196

Иванова, И. СЪЗДАВАНЕТО НА КУКЛА КАТО ОСНОВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДИАЛОГ

 201

Няголова, Сн. МОДЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВСТРИЯ, ЕСТОНИЯ, ИСПАНИЯ, ДАНИЯ И НИДЕРЛАНДИЯ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

 209