Брой 3

Съдържание

 

АВТОР, ТЕМА СТР.
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА  
Георгиева, К. РОЛЯТА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИГРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФЛУИДНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ПРИ ДЕЦАТА   4
Георгиева, К. ТВОРЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ И ИНТЕЛЕКТА ПРИ ДЕЦАТА 7
Димитрова, К. ПОДПОМАГАНЕ НА СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ДЕТЕТО 10
Михова, Ев., Събева, К. КРАТКОСРОЧНИ ПРОЕКТИ ETWINNING КАТО ЧАСТ ОТ  РАБОТАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 16
Велева, В. ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА  ЕКОЛОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА 21
   
УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ  
Андреева, Г. ИНТЕГРИРАНЕ НА МАТЕМАТИКАТА С ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО- ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ПРЕДСТАВИ В ПЪРВИ КЛАС 27
Андреева, Г. СИСТЕМА ОТ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА В ПЪРВИ КЛАС ,, ЦВЕТНА МАТЕМАТИКА“ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ПРЕДСТАВИ И ЛОГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ 39
Кондева, В., Андонова, Ел. КООПЕРАТИВНОТО УЧЕНЕ И ФОРМИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ, КАТО НАЧИН НА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 46
Колева, Р. ИГРОВИЯТ ПОДХОД В ЧАСОВЕТЕ ПО МАТЕМАТИКА В ПЪРВИ КЛАС 50
Колева, Р. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГРУПОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА В ЧАСОВЕТЕ ПО МАТЕМАТИКА В ПЪРВИ КЛАС ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ПРЕДСТАВИ 56
Карадимитрова, Р. BLOGGING КАТО ИНОВАТИВЕН СПОСОБ И КОМПОНЕНТ НА КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВНА НАГЛАСА ПРИ ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА ГРАМОТНО ПИСАНЕ У УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (ТЕОРИТИЧЕН ОБЗОР) 64
Ангелова, С. ОБЩУВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ЧРЕЗ МЕТОДА „STORITELLING“ 72
Христова, Т. ФОРМИРАНЕ НА КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В УРОК ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 3. КЛАС 76
Владимирова, Сн. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ ЧРЕЗ КООПЕРАТИВНО УЧЕНЕ 84
Калоянова, Д. ЕМОЦИОНАЛНИ СЪСТОЯНИЯ ПРИ ЛИЦА С ЛЕКА И УМЕРЕНА УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ 93
Христозова-Дочева, М. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 98
Антонова, Н. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ 108
Антонова, Н. МОДЕЛ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА КОНФЛИКТНИТЕ СИТУАЦИ ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩЕ 112
Ангелова, Зл. ПРИЛОЖЕНИЕ  НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧЕН ДОКЛАД ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ВИДЕОИГРИТЕ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА НА ГРАД БУРГАС 118
Гушкова, Н. ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ – УЧИЛИЩЕ НА ЩАСТИЕТО И БЛАГОПОЛУЧИЕТО 136
Сърбакова, В., Гушкова, Н. ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 145
   
ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО  
Терзиева, М. ИНТЕРЕСЪТ НА ПОТОМЦИТЕ НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ КЪМ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ (НА ПРИМЕРА НА БТЛ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ В КИШИНЕВ)  154
Дишкова, М. ДЕЦАТА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ – АЛТРУИСТИ ИЛИ ЕГОИСТИ?!   162
Дишкова, М., Димова, М., Бонева, К., Димитрова, П. ЕМОЦИОНАЛНИ БАРИЕРИ В МЕЖДУЛИЧНОСТНОТО ОБЩУВАНЕ  173
Златкова, Л. МУЗИКАЛНАТА ЛЕКТОРИЯ ЗА ДЕЦА ВЪВ ВРЕМЕ НА ИЗОЛАЦИЯ 184 
Иванова, Т. МЕТОДЪТ НА ПРОЕКТИТЕ И НЕГОВОТО НАЧАЛО В БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 190
Цонкова, Б., Мария Дишкова ВЛИЯНИЕ НА МЕДИИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МЕКИ УМЕНИЯ У ДЕЦАТА 197
Дичева, Ел. ФОРМИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ  ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ ЧРЕЗ ЕТНО-СЕМЕЙНАТА ПЕДАГОГИКА В ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИОКУЛТУРНА СРЕДА  206
Димитрова, Зл. ФОРМИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ИГРОВА ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 220
Калоянова, Н. СТАТУСНО-РОЛЕВИ МОДЕЛИ НА УЧИТЕЛИ СПОРЕД ХАРАКТЕРА НА МЕЖДУЛИЧНОСТНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБЩУВАНЕ 229
Калоянова, Н. НАГЛАСИ НА НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ КЪМ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ АВТОРИТЕТА ИМ 242
Димитрова, Кр. КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО – ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ 257
Димитрова, Кр. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧЕНИЦИТЕ 264
   
ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ  
   
Бояджиева, Ал. УЧАСТИЕ НА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В МАТЕМАНТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ 274
Бояджиева, Ал. СИСТEМА ОТ ЗАДАЧИ, УПРАЖНЕНИЯ И ИГРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ НА ДЕЦАТА ОТ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 278
Георгиева, Д. ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 287
Велева, В. ЕКОЛОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 294
Костиева, В. УЧЕБНАТА ЕКСКУРЗИЯ – МЕТОД ЗА ОПОЗНАВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 300

Костиева, В. НАГЛАСИ НА УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ КЪМ УЧЕБНАТА ЕКСКУРЗИЯ

 

307