Брой 4

Съдържание

 

АВТОР, ТЕМА СТР.
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА  
Панайотова, Я. ИГРОВ МОДЕЛ ПО ОКОЛЕН СВЯТ В ТРЕТА ГРУПА 4
Панайотова, Я. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ДЕЦАТА ПО ОКОЛЕН СВЯТ В ТРЕТА ГРУПА 8
Василева, Й. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОЕКТНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО МЕТОД ЗА РАЗВИВАНЕ НА МЕКИ УМЕНИЯ 15
Чанева, Т. ДЕТСКАТА ГРАДИНА – ТРАДИЦИИ, ПРИЕМСТВЕНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ 25
Топалова, Р. ПОДБОРЪТ НА ПЕРСОНАЛ – ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 38
Топалова, Р. ДИРЕКТОРЪТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ И МЕНИДЖЪР 43
Йорданова, Ив. УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ В ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 49
Йорданова, Ив. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ИГРИТЕ НА ОТКРИТО ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА НА ДЕТЕТО ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 56
Стоянова, К. ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ОТ ПОДВИЖНИ ИГРИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ 60

Стоянова, К. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОРМИРАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ ПРИ 6–7 – ГОДИШНИТЕ ДЕЦА

 

65
   
УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ  
Илиева, Хр. ИНТЕГРАЦИЯТА МЕЖДУ ДВА УЧЕБНИ ПРЕДМЕТА – ЗАЛОГ ЗА КАЧЕСТВЕНО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЗНАНИЯ 70
Илиева, Хр. МОДЕЛ НА УРОК ПО ИНТЕГРИРАН УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ „ПРИРОДАТА И ЦВЕТОВЕТЕ“ В III КЛАС 78
Ангелова, С. ИМПРОВИЗАЦИЯТА КАТО ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС 82
Ангелова, С. ТВОРЧЕСКАТА ИМПРОВИЗАЦИЯ- ПОДХОД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС 89
Реджебова, Ш. НОВИТЕ ГЕРОИ В КЛАСНАТА СТАЯ ИЛИ МЯСТОТО НА КОМИКСА В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА 96
Реджебова, Ш. КОМИКС И УСВОЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В НАЧАЛЕН ЕТАП 102
Тракийска, Ст. КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЧЕТВЪРТИ КЛАС 106
Тракийска, Ст. РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И ТВОРЧЕСТВО ЧРЕЗ ИНОВАТИВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 109
Каловска, Зл. ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП  ЧРЕЗ  Каловска, Зл. СЪЗДАВАНЕ  НА УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО 111
Каловска, Зл. ПРОУЧВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП  117
Бектешев, Б., Пандурска, П.  ОБОБЩЕНИЕТО НА ЗНАНИЯТА КАТО ПЪТ В СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА (7-8 КЛАС) 123
Петрова, Ел. OВЛАДЯВАНЕ НА ПРАВОПИСА И СПОСОБНОСТТА ДА ИЗРАЗЯВАМЕ ВСЯКАКЪВ ПО ВИД И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЕРБАЛНИ ПОСЛАНИЯ 128
Петрова, Ел. РАЗВИТИЕ НА ПИСАНЕТО И РОЛЯТА НА ДЪЛГОСРОЧНАТА И КРАТКОСРОЧНАТА ЗРИТЕЛНА ПАМЕТ ПРИ ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ГРАФЕМНО БУФЕРНАТА АГРАФИЯ 131
Стоянов, Г. ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА ПОПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ 135
Мелникова, Ил. ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА „ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ“ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В 10. КЛАС 150
Мелникова, Ил. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА ИНОВАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ: „ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА „ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ“ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В 10. КЛАС“ 155
Стоянова, Н. УЧИТЕЛЯТ – МОТИВАТОР НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 160
Стоянова, Н. ПОВИШАВАНЕ НА УЧЕБНАТА МОТИВАЦИЯ ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО 170
Милкова, Р. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ В V И VI КЛАС 176
Милкова, Р. ФОРМИРАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ УРОЦИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИ  ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ В ПЕТИ КЛАС 181
   
ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО  
Терзиева, М. РЕДАКТОРИ И СЪТРУДНИЦИ НА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ НА БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ В КРАЯ НА ХIХ И ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ХХ ВЕК 185
Великова-Цонкова, Б., Дишкова, М., Димова, М., Димитрова, П. ОБРАЗЪТ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ В ПРЕДСТАВИТЕ НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ 191
Дишкова, М., Добрева, Г., Костова, Ил., Цъцарова, Н., Димитрова Т. СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С ДЕЦА – ЖЕРТВИ НА СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ 201
Димитрова, Зл., Дикова, С. ПОДВИЖНИ ИГРИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА „МЕКИ УМЕНИЯ“ У УЧЕНИЦИТЕ 212
Смилкова, См. ВЪЗПРИЕМАНЕ НА МУЗИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ – СТИМУЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ – БАЗА ЗА ИЗЯВА НА ТВОРЧЕСКАТА СЪЩНОСТ НА ДЕЦАТА ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА  КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД 217
Жечева, Хр. ПРОЕКТИРАНЕ НА УРОК НА ТЕМА “ВЕЛИЧИНИ И ЗАВИСИМОСТИ В ХИМИЯТА” С ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДИЗАЙН MORRISON, ROSS & KEMP 222
Жечева, Хр. ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВНИ ХИМИЧНИ ПОНЯТИЯ НА ОПИСАТЕЛНО ЕМПИРИЧНО РАВНИЩЕ С ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДИЗАЙН ADDIE 234
Златкова, Л. РИТМИКА И ДВИЖЕНИЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО МУЗИКА 249
Георгиева, Сн. ИНТЕРАКТИВНОСТТА КАТО ВИЗИЯ И ПРОГРАМА ЗА ЕФЕКТИВНА УНИВЕРСИТЕТСКА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ– БЪДЕЩИ ПЕДАГОЗИ 256
Велева, В. КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД – ПРЕХОД ОТ ЕКОЛОГИЧНИ ЗНАНИЯ КЪМ ЕКОЛОГИЧНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/КЛАС) 267
Калоянова, Н.  УЧИТЕЛЯТ КАТО КОНСУЛТАНТ – ТРАДИЦИОННА РОЛЯ В АКТУАЛЕН АСПЕКТ  272
Калоянова, Н.  ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РОЛИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ПРОГИМНАЗИАЛНИ И ГИМНАЗИАЛНИ УЧИТЕЛИ  280
ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ  
Кибритева, П. ТЕХНИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО С РАЗБИРАНЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В НАЧАЛЕН ЕТАП 295
Кибритева, П. ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ВЪВ ВТОРИ КЛАС – АТРАКТИВНО ПРЕЖИВЯВАНЕ ЕДНОВРЕМЕННО ЗА УЧЕНИЦИТЕ И В ПРИСЪСТВЕНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 298
Георгиева, М. РАБОТА С ПРИКАЗКИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА В ЛИТЕРАТУРНОТО ОБУЧЕНИЕ В ПУВ 301
Георгиева, М. ИЗСЛЕДВАНЕ ГОТОВНОСТТА НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТА С  ПРИКАЗКИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 314
Червенкова, Ст. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 325

Червенкова, Ст. МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРОЕКТНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

 

330